FAITH

Biblia kötetek és könyvek:

A kedvenc Biblia-forrásaink szerint összeállított saját Bibliánk:

      
Ó Testamentum       Új Testamentum
     

Ó Testamentum
Rész Kötetek
száma
Kötet Könyvek
száma
Könyv Fejezetek száma Rövidítés Elő-tag
Isten törvényei 5 Mózes könyvei 5 Mózes 1 könyve: Teremtés 50 1Móz|Tere o-01
Mózes 2 könyve: Kivándorlás 40 2Móz|Kivá o-02
Mózes 3 könyve: Lévi 27 3Móz|Lévi o-03
Mózes 4 könyve: Számok 36 4Móz|Szám o-04
Mózes 5 könyve: Törvények 34 5Móz|Törv o-05
Történelem 12 Korai állam 3 Józsué könyve 24 Józs o-06
Bírák könyve 21 Bírá o-07
Ruth könyve 4 Ruth o-08
Királyok kora 6 Sámuel 1 könyve 31 1Sám o-09
Sámuel 2 könyve 24 2Sám o-10
Királyok 1 könyve 22 1Kir o-11
Királyok 2 könyve 25 2Kró o-12
Krónikák 1 könyve 29 1Kró o-13
Krónikák 2 könyve 36 2Kró o-14
Kitelepítés kora 3 Ezsdrás könyve 10 Ezsd o-15
Nehémiás könyve 13 Nehé o-16
Eszter könyve 10 Eszt o-17
Költészet 5 Függőség 1 Jób könyve 42 Jóbk o-18
Imák 1 Zsoltárok könyve 150 Zsol o-19
Bölcseletek 1 Példabeszédek könyve (bölcseletek) 31 Péld o-20
Filozófia 1 Filozófus (Prédikátor) könyve 12 Préd o-21
Szerelem 1 Énekek éneke 8 Ének o-22
Proféták 17 Nagy proféták 5 Ézsaiás próféta könyve 66 Ézsa o-23
Jeremiás próféta könyve 52 1Jer o-24
Jeremiás siralmai 5 2Jer o-25
Ezékiel próféta könyve 48 Ezék o-26
Dániel próféta könyve 12 Dáni o-27
Kis proféták 12 Hóseás próféta könyve 14 Hóse o-28
Jóel próféta könyve 3 Jóel o-29
Ámósz próféta könyve 9 Ámós o-30
Abdiás próféta könyve 1 Abdi o-31
Jónás próféta könyve 4 Jóná o-32
Mikeás próféta könyve 7 Mike o-33
Náhum próféta könyve 3 Náhu o-34
Habakuk próféta könyve 3 Haba o-35
Zofóniás próféta könyve 3 Zofó o-36
Haggeus próféta könyve 2 Hagg o-37
Zakariás próféta könyve 14 Zaka o-38
Malakiás próféta könyve 4 Mala o-39
Kötetek
száma
Összesen:
11* Könyvek
száma
Összesen:
39 Fejezetek száma Összesen: 929 Könyvek
száma
Összesen:
39
(* összesen 11, amely eggyel kevesebb mint 12 amely egyik legfontosabb Bibliai "teljes" szám, mintha utalna arra, hogy a Biblia így még nem teljes és még hiányzik valami: az Új Testamentum!)

      
Ó Testamentum       Új Testamentum
     


Új Testamentum
Témakör Könyvek
száma
Rész Könyvek
száma
Könyv Fejezetek száma Rövidítés Elő-tag
Jézus az Isten fia 4 Üdvösség Evangéliumai 4 Máté Evangéliuma 28 Máté u-01
Márk Evangéliuma 16 Márk u-02
Lukács Evangéliuma 24 Luká u-03
János Evangéliuma 21 Jáno u-04
Történelem 1 Az Egyáz Kialakulása 1 Apostolok cselekedetei 28 Apos u-05
Levelek 21 Pál levelei 14 Pál levele a rómaiakhoz 16 Róma u-06
Pál 1 levele a korintusiakhoz 16 1Kor u-07
Pál 2 levele a korintusiakhoz 13 2Kor u-08
Pál levele a galatákhoz 6 Gala u-09
Pál levele a efezusiakhoz 6 Efez u-10
Pál levele a filippiekhez 4 Fili u-11
Pál levele a kolosséiakhoz 4 Kolo u-12
Pál 1 levele a thesszalonikaiakhoz 5 1The u-13
Pál 2 levele a thesszalonikaiakhoz 3 2The u-14
Pál 1 levele Timóteushoz 6 1Tim u-15
Pál 2 levele Timóteushoz 4 2Tim u-16
Pál levele Titushoz 6 Titu u-17
Pál levele Filemonhoz 1 File u-18
Pál levele Zsidókhoz 13 Zsid u-19
Egyházalapítok levelei 7 Jakab levele 5 Jaka u-20
Péter 1 levele 5 1Pét u-21
Péter 2 levele 3 2Pét u-22
János 1 levele 5 1Ján u-23
János 2 levele 1 2Ján u-24
János 3 levele 1 3Ján u-25
Júdás levele 1 Júdá u-26
Jövő 1 Jövendőlés 1 Jelenések könyve 22 Jele u-27