[ÓT.26.18]
 Források    Tart.jegyz.  
 Ezékiel    VOOK  BMJ  MBT  KAT  KAG  CJB  KJO  NIV  NAS  AMP  VOOS     köv.fejezet 
 BMJ - Biblia Magyarázó Jegyzetekkel 
Ezékiel 18
Tanítás az egyéni felelősségről
1 Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2 Hogy mondhattok ilyen közmondást Izráel földjéről: Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle?! 3 Életemre mondom - így szól az én Uram, az ÚR -, hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izraelben! 4 Mert minden lélek az enyém: az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik.

A közmondás, amely Izraelben (vö. Jer 31,29), de bizonnyal az elhurcoltak közt Babilonban is járta, unnak a nemzedéknek az érzéseit fejezi ki, amely elődei vétkéért bűnhődik. Ezzel szemben a 18. r. Isten megvesztegethetetlen ítélő igazságosságát hirdeti. Ez hatályon kívül helyezi a közös (kollektív) felelősséget (vo 2Móz 20,5) régi elvét, és minden egyes személy egyéni felelősségét mondja ki. Annak kell bűnhődnie (ti, csak annak), aki vétkezik (vö. 20. v.). - Az ezzel ellen kező tapasztalatokkal Jób könyve foglalkozik.

5 Ha valaki igaz, ha törvényes igazság szerint él 6 nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból nem tekint föl Izrael házának bálványaira, nem teszi tisztátalanná felebarátja feleséget, és nem közeledik asszonyhoz tisztulása idején, 7 senkivel sem kegyetlenkedik, visszaadja adósának a zálogot, nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek, és a mezítelent felruházza, 8 uzsorát nem szed, kamatot nem vesz, tartózkodik az álnokságtól, igazságosan ítélkezik a peres felek között, 9 rendelkezéseim szerint él, törvényeimet megtartja, és hűségesen teljesíti: az ilyen ember Igaz, ő élni fog! - így szól az én Uram, az ÚR.

Valaki vétkének vagy igazságának kérdése az Isten parancsolataihoz igazodásán dől el. Nincs felsorolva minden lehetséges hamis és helyes magatartás, csak néhány példa. A 6. v. első felében a bálványimádásról és annak folyományairól van szó (vö. 7,20; 22,9; Ézs 57,7; hegyeken bemutatott áldozat -» magaslat); a vers második fele a házasságtörésről és a nemiség területén elkövetett törvényszegésről beszél (vö. 2Móz 20,14; 3Móz 18,19k). A zálog visszaadásáról ld. 2Móz 22,25k; a rászoruló megsegítéséről Ézs 58,7. Uzsora, pontosabban kamatszedés kölcsönpénzre, vagy rá-,\adás/kamat kölcsön élelmiszerre Izrael népén belül a 2Móz 22,24 és a 3Móz 25,35-37 szerint tilos volt. A 8. v. második felében a bíráskodás pártatlanságáról van szó (vö. 3Móz 19,15).

10 Ha olyan fia születik, aki rabló és vérontó lesz, és csak egyet is elkövet ezekből, 11 bár apja mindezt nem követte el:
eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, tisztátalanná teszi felebarátja feleségét, 12 a nyomorulttal és a szegénnyel kegyetlenkedik, mindenfélét rabol, a zálogot nem adja vissza, föltekint a bálványokra, és utálatos dolgokat követ el, 13 uzsorát szed, és kamatot vesz: az ilyen éljen? Nem fog élni! Mivel elkövette mindezeket az utálatos dolgokat, meg kell halnia, vére őt terheli.
14 Ha valakinek olyan fia születik, aki látja apja vétkeit, amelyeket az elkövet, látja ugyan, de ő maga nem követ el olyanokat: 15 nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izrael házának bálványaira, nem teszi tisztátalanná felebarátja feleségét, 16 nem kegyetlenkedik senkivel, nem tartja vissza a zálogot, nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek, és felruházza a mezítelent, 17 tartózkodik az álnokságtól, uzsorát és kamatot nem vesz, törvényeimet teljesíti, és rendelkezéseim szerint él: az ilyen nem hal meg apja bűne miatt, hanem élni fog! 18 Apja azonban, mivel megzsarolta és kirabolta embertársát, és csak rosszat tett népe között, meg fog halni bűne miatt!

E rész fejtegetéseinek terjedelme és körülményessége, meg a 19. v. kérdése mutatja, mennyire újdonság volt az a távlat, amely a közös és nemzedéki felelőség alaptételének félretételével tárult a hallgatók elé.

19 'Ti ezt mondjátok: Miért nem bűnhődik a fiú is az apa bűne miatt? Ez a fiú a törvény és igazság szerint él, minden rendelkezésemet megtartja és teljesíti, ezért élni fog. 20 Annak kell meghalnia, aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apa bűne miatt, az apa sem bűnhődik fia bűne miatt.
Az igaz azt kapja, amit igazságáért érdemel, a bűnös pedig azt kapja, amit bűnéért érdemel.

Isten kegyelmes a megtérőkhőz
21 De ha a bűnös megtér, és nem követi el többé vétkeit, hanem megtartja minden rendelkezésemet, törvény és igazság szerint él: akkor élni fog, nem hal meg. 22 Azok a vétkek, amelyeket elkövetett, nem maradnak emlékezetben. Azokért az igaz tettekért, amelyeket véghezvitt, élni fog! 23 Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát - így szól az én Uram, az ÚR -, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen.
24 Ha pedig az igaz eltér az igazságtól, és álnokul él, elköveti azokat az utálatos dolgokat, amelyeket a bűnös ember szokott, az ilyen éljen-e? Igaz tettei, amelyeket azelőtt véghezvitt, nem maradnak emlékezetben. Hűtlenségéért, amelyre vetemedett, és vétkéért, amelyet elkövetett, meg fog halni!

Az engedelmeskedés Isten parancsolatainak nem-csak a szülők vétkének hordozását szünteti meg, hanem az Istenhez megtérő a saját vétekszövevényéből is megszabadul. De amilyen kevéssé tehető valaki felelőssé szülei vétkéért, éppoly kevéssé támaszthat szülei példás élete címén igényt előnyökre (20. v.). S a saját régebbi engedelmessége sem segít senkin, mert a gonoszhoz fordulásával az értéktelenné vált. A vétek és következménye, úgy tűnik, itt még - az ószövetségi gondolkodásnak megfelelően - fel-oldhatatlan összefüggésben van; kegyelemmel és bocsánattal nem számol a próféta. De a 23. és 32. v.-ben új hangok hallatszanak: Isten végül is nem pártatlan bíró, aki bekötött szemmel hidegen tesz igazságot, hanem ő a Teremtő, aki teremtményét az élet útjára akarja vezetni, hogy éljen (vö. lTim 2,4-6).

25 Ti azt mondjátok: Nem következetes az Úr. Figyeljetek ide, Izrael háza! Én nem vagyok kö-vetkezetes? Inkább ti nem vagytok következetesek! 26 Ha az igaz eltér az igazságtól, álnokul él, és meghal: azért hal meg, mert álnokul élt.
27 Ha pedig a bűnös megtér, és nem követi el többé bűnét, hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az életét. 28 Ha belátásra jut, és megtér, és nem követi el vétkeit, élni fog, nem hal meg. 29 De Izrael háza azt mondja: Nem következetes az Úr. Én nem vagyok következetes, Izrael háza? Inkább ti nem vagytok következetesek!
30 Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izrael háza! - így szól az én Uram, az ÚR. Térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. 31 Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben! Miért halnátok meg, Izrael háza? 32 Hiszen nem kívánom a halandó halálát - így szól az én Uram, az ÚR -, térjetek hát meg és éljetek!

Az elhurcoltak Babilonban a Kr. e. 597-es eseményeket úgy látták, hogy Isten igazságtalan volt hozzájuk A próféta azt hirdeti nekik, hogy nyomorúságos helyzetük elgondolkodásra, magukba szállásra és megtérésre kell indítsa őket. Ha a közös felelősség alaptétele már nem érvényes, akkor mindenkinek egyenként új jövő nyílik meg, amely csak az illető magatartásától függ.Referenciák:
• 18,2 Jer 31.29
• 18,6 3Móz 18.19-20
• 18,7 5MÓZ 24,10-13; Ézs 58,6-7
• 18,8 2Móz 22.24
• 18,14-17 5MÓZ24.16
• 18,21-32Ez33.10-20
• 18,31 EB 11,19
 előző fejezet    Lap teteje    köv.fejezet