[ÓT.26.18]
 Források    Tart.jegyz.  
 Ezékiel    VOOK  BMJ  MBT  KAT  KAG  CJB  KJO  NIV  NAS  AMP  VOOS     köv.fejezet 
 KAT - Szent István Társulati Katolikus Biblia 
Ezékiel könyve 18. fejezet
A személyes felelősség

1 Az Úr szózatot intézett hozzám:
2 Miért ismételgetitek Izrael földjén ezt a mondást:
    Az apák ették a savanyú szőlőt és a fiak foga vásik el tőle?
3 Amint igaz, hogy élek - mondja az Úr, az Isten -, nem ismételgetitek többé ezt a mondást Izraelben.
4 Nézd, minden élet az enyém: az apa élete éppúgy az enyém, mint a fiú élete. Aki vétkezik, az hal meg!
5 Aki igaz, megtartja a törvényt, s az igazsághoz szabja tetteit, 6 nem eszik a hegyeken és nem emeli tekintetét Izrael házának bálványaira, nem vétkezik embertársa feleségével, nem közeledik tisztulása idején asszonyhoz, 7 senkit sem nyom el, visszaadja az adósnak a zálogot, semmit sem vesz el erőszakkal, kenyerét megosztja az éhezővel, felruházza a mezítelent, 8 nem kölcsönöz uzsorakamatra és nem fogad el ráadást, tartózkodik a rossztól, igazságosan ítél az emberek között, 9 a törvényeimhez igazodik és hűségesen megtartja parancsaimat, az ilyen ember igaz, és biztosan életben marad - mondja az Úr, az Isten.

10 De ha erőszakos fiút nemz, aki vért ont és vétkes ezek közül (a bűnök közül) valamelyikben - 11 jóllehet maga semmit sem követett el belőlük -, azaz eszik a hegyeken, meggyalázza embertársa feleségét, 12 elnyomja a szegényt és a szűkölködőt, rablást követ el, nem adja vissza a zálogot, tekintetét a bálványokra emeli és iszonyatos dolgot művel, 13 uzsorakamatra kölcsönöz és ráadást fogad el, ez a fiú nem marad életben. Mivel ezeket a szörnyű vétkeket elkövette, meg kell halnia és a vére rajta lesz.
14 Ha ellenben olyan fiút nemz, aki látja apja minden vétkét, látja, de nem követi őket, 15 nem eszik a hegyeken, nem emeli tekintetét Izrael házának bálványaira, nem vétkezik embertársa feleségével, 16 nem nyom el senkit, nem tartja vissza a zálogot, nem követ el rablást, kenyerét megosztja az éhezővel, felruházza a mezítelent, 17 kezét visszatartja a rossztól, nem kölcsönöz uzsorakamatra, nem fogad el ráadást, az igazsághoz szabja tetteit, és a törvényeimhez igazodik, ez nem hal meg apja vétkei miatt, hanem biztosan életben marad.
18 Apja meg, mivel erőszakos volt, rabolt, és azt tette népem körében, ami nem helyes, azért gonoszsága miatt meghal.

19 Azt mondjátok: Miért nem viseli a fiú az apja vétkét? Azért, mert a fiú jog és igazság szerint járt el, megtartotta minden törvényemet és követte őket, azért életben marad.
20 Aki vétkezett, az hal meg, a fiú nem viseli apja vétkét, és az apa nem viseli fia vétkét, az igaznak az igazsága, a bűnösnek meg a bűne számít.

21 De ha a bűnös szakít minden bűnével, amelyet elkövetett, megtartja parancsaimat, a törvényhez és az igazsághoz igazodik, életben marad és nem hal meg.
22 Nem emlékezem többé elkövetett gonoszságaira, az igazságért, amelyet tettekre váltott, élni fog.
23 Talán örömöm telik a bűnös halálában - mondja az Úr, az Isten -, s nem azt akarom inkább, hogy letérjen útjáról és éljen?

24 Ám, ha az igaz elfordul igazságától és bűnt követ el, utánozza azokat az iszonyatos tetteket, amelyeket a bűnös végbevisz, vajon élni fog? Nem emlékezem többé az igazságra, amelyet tettekre váltott, hanem hűtlensége és vétkei miatt, amelyeket elkövetett, meg kell halnia.

25 Azt mondjátok: "Nem igazságos az Úr útja." Halljátok hát Izrael háza: Vajon az én utam nem igazságos, s nem inkább a ti útjaitok nem igazak?
26 Amikor az igaz elfordul az igazságtól és gonoszságot művel, akkor ezért hal meg, vagyis elkövetett gonoszsága miatt hal meg.
27 Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amit elkövetett, s a törvényhez és az igazsághoz igazodik, megmenti életét.
28 Magába szállt és elfordult elkövetett bűneitől, azért életben marad és nem hal meg.
29 Izrael háza mégis azt mondja: "Az Úr útja nem igazságos." Az én utam nem igazságos, Izrael háza? Nem inkább a ti útjaitok nem igazak?

30 Ezért mindenki fölött a maga útjai szerint ítélkezem, Izrael háza - mondja az Úr, az Isten. Térjetek meg, és forduljatok el bűneitektől, ne vigyenek titeket többé romlásba!
31 Vessetek el magatoktól minden bűnt, amit ellenem elkövettetek, szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket! Miért is halnátok meg, Izrael háza?
32 Nem lelem én örömömet a halálban - mondja az Úr, az Isten. Térjetek hát meg és éljetek!


Magyarázatok

Ter 1,1 - Jel 22,21
EL&336;SZÓ
A Szentírás új fordítása először 1973-ban jelent meg, ezt több kiadás követte. A mai megváltozott körülmények között szükségesnek látszott, hogy ne csak egy kötetben kerüljön kiadásra, >>


Ez 18,2
Ez jólismert közmondás lehetett Izraelben, amely kifejezte az erkölcsi összetartozás elvét egyazon család tagjai között.

Ez 18,5
Ez a felsorolás bizonyos bűnvallomásra emlékeztet, amelyet ünnepélyes istentisztelet alkalmával végezhettek. - A hegyeken enni annyi, mint bálvány tiszteletére végzett szertartáson részt venni. Egyes magyarázók a szöveget így fordítják: nem eszik vért.

Ez 18,8
A kamatra való kölcsönzés tilalma: Lev 25,35-37.

Ez 18,21
Nemcsak az ősök bűnei nem terhelik az ember lelkét, hanema múltban elkövetett saját bűnei sem, ha azokat megbánta. A megtérés - vagy a rossz útra térés - nem kollektív, hanem személyes tett. Mindenkinek a jelen állapota számít, az Isten eszerint ítéli meg. Mindenki kezdhet új életet, senki sincs elveszve.


 előző fejezet    Lap teteje    köv.fejezet