[ÓT.26.18]
 Források    Tart.jegyz.  
 Ezékiel    VOOK  BMJ  MBT  KAT  KAG  CJB  KJO  NIV  NAS  AMP  VOOS     köv.fejezet 
 VOOK - Valkai Orbán-Ok Biblia 
Ezékiel 18
A személyes felelősség
Kijelentés az egyéni felelősségről
1 Így szólt hozzám az ÚR igéje:
2 "Hogy mondhattok ilyen közmondást Izráel földjéről:
    'Az apák ették a savanyú szőlőt és
     a fiak foga vásott el tőle...
' ?"

3 "Az Én létemre mondom" - így szól az ÚR -", hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izraelben!

4 Mert minden élőlény felett Én rendelkezem: úgy az apák mint a fiak felett is Én ítélkezem.
Így annak kell meghalnia, aki vétkezik.

5 Ha valaki becsületes, és
    helyesen meg igazságosan él;
6 Nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból,
    nem tekint föl Izrael házának bálványaira,
Nem teszi tisztátalanná felebarátja házastársát, és
    nem közeledik asszonyához tisztulása idején;
7 Senkivel sem kegyetlenkedik,
    visszaadja adósának a zálogot;
Semmit sem vesz el erőszakkal,
    kenyerét megosztja az éhezővel,
    felruházza a mezítelent;
8 Nem kölcsönöz kamattal és nem fogad el ráadást,
    tartozkodik rossztól és álnokságtól
    igazságosan ítélkezik az emberek között;
9 Röviden: rendelkezéseim szerint él és törvényeimet betartja,
    hogy azok szerint becsületesen cselekedjen:
Az ilyen ember Igaz, ő élni fog!" - így szól az ÚR Isten.

10 "Ha ennek a becsületes embernek olyan gyermeke születik,
    aki rabló és vérontó lesz,
    és ha csak egyet is elkövet "testvére" ellen ezekből

"testvére":
  • az ókori héberben a testvérnek nevezték nemzet-társukat, hisz mindenki felmenő ágon Áronig mind rokonságban voltak
  • Jézus " " nevezi mindazokat akik betartják Isten akaratát
  • az Új Testamentumban a "testvérem" rokoni vonatkozású kifejezés helyett többnyire a "felebarát" szót használja

11 (bár apja mindezt nem követte el):
    eszik a hegyeken bemutatott áldozatból,
    tisztátalanná teszi felebarátja házastársát;
12 Elnyomja a szegényt és a szűkölködőt,
    mindenfélét rabol, nem adja vissza a zálogot;
Föltekint a bálványokra, és utálatos(*) dolgokat követ el;
utálatos: angol fordításban = "abomination" mely külön hangsúlyt kap a bibliában ami végidőt, rombolást és pusztulást eredményez. Utálatos dolog alatt értendő minden ami eltér a "normális" bibliai tanítástól mint például perverzitás, szexuális aberrációk, homoszexualitás, stb. (az utálat mely pusztuláshoz vezet / "abomination of desolation")

13 Kamatra kölcsönöz és ráadást fogad el;
    Élhet az ilyen? Nem fog élni!
Mivel ezeket a szörnyű vétkeket elkövette, meg kell halnia és a vére őt terheli."

14 "Ha ellenben egy ilyen bűnös embernek olyan gyermeke születik,
    aki látja apja vétkeit amelyeket az elkövet,
    elgondolkodik rajtuk, és ő maga nem követ el ezeket:
15 Nem eszik a hegyeken bemutatott pogány kegyhelyek áldozatából,
    nem tekint föl Izrael házának bálványaira;
    Nem teszi tisztátalanná felebarátja élettársát;
16 Nem nyom el vagy csinál rosszat senkinek,
    nem tart vissza zálogot vagy rablolt tulajdont,
Kenyeréből ad az éhezőnek,
    és ruhájából a szegénynek;
17 Nem használja ki a szegényet,
    nem ad kölcsönt kamatra és nem fogad el ráadást;
Törvényeimet betartja, és rendelkezéseim szerint él.
Ő nem hal meg apja bűnei miatt, hanem biztosan élni fog!

18 Apja azonban, mivel erőszakos volt,
    megzsarolta és kirabolta embertársát,
    és csak rosszat tett népe között -
meg fog halni bűne miatt!

19 "Ti ezt kérdezitek: 'Miért nem bűnhődik az utód (gyerek) is az szülő bűne miatt?'
De mivel ez az utód (gyerek) a törvény és igazság szerint él,
    minden rendelkezésemet megtartotta és teljesíti azokat, ezért élni fog!
20 Annak kell meghalnia, aki vétkezett!
Az utód (gyerek) nem bűnhődik az szülő bűne miatt,
    az szülő sem bűnhődik leszármazottja (gyermeke) bűne miatt.
Az igaz azt kapja, amit igazságáért érdemel,
    a bűnös pedig azt kapja, amit bűnéért érdemel.

21 De ha a bűnös megbánja vétkeit és nem követi el többé azokat,
    hanem megtartja minden rendelkezésemet, törvény és igazság szerint él:
    akkor élni fog, nem hal meg!
22 Nem marad emlékezetben, egyik bűne és vétke sem amit elkövetett,
    azokért az igaz tettekért, amelyeket véghezvitt, élni fog!

23 Talán örömöm telik a bűnös ember halálában?" - kérdezi az ÚR Isten.
   "Nem azt szeretném, hogy letérjen útjáról és éljen?"

24 "Azonban ha az igaz ember eltér az igazságtól,
    és álnokul él elkövetve azokat az utálatos dolgokat,
    amelyeket a bűnös ember szokott tenni;
Élhet-e az ilyen ember?
    Igaz tettei közül, amelyeket azelőtt véghezvitt, egyik sem marad emlékezetben;
    Bűnös tetteiért, amelyekre vetemedett és vétkéért, amelyet elkövetett,
meg fog halni!"

25 "Azt mondjátok: 'Nem igazságos az ÚR útja.'
Halljátok hát népem!
    Vajon az én utam nem igazságos?
    Vagy inkább a ti útjaitok nem igazak és helyesek?"

26 "Amikor az igaz elfordul az igazságtól és gonoszságot művel,
    akkor ezért hal meg - vagyis elkövetett gonoszsága miatt hal meg!

27 Ha pedig a bűnös megtér, és nem követi el többé egyik korábbi bűnét sem,
    hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az életét.
28 Mivel megbánja amit tett és megtér összes bűnétől amit azelőtt elkövetett,
    ő biztosan életben marad és nem fog meghalni!"

29 "Népem mégis azt mondja: 'Az ÚR útja nem igazságos.'
    Az én utam nem igazságos? Inkább ti utjaitok nem igazságosak!
30 Ezért népem, mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg!" - így szól az ÚR Isten -
    "Térjetek meg, hagyjatok fel minden vétkeitekkel,
    akkor nem lesz egyik sem "elbukásotokat okozó kő" mely bűnt hoz rátok!
31 Vessetek el magatoktól minden bűnt amit elkövettetek,
    szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket!
    Mert miért is halnátok meg, választott népem?
32 Hiszen nincs örömöm egyik halálban sem mely során valaki meghal," - mondja az ÚR Isten.
    "Térjetek hát meg és éljetek!"

 előző fejezet    Lap teteje    köv.fejezet